ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

نمونه سوال عربی هشتم نوبت اول93


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

طراح : آقای داداشپور

مدرسه : شهید مدنی علویکلا میر


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

طراح: خانم علی پور

مدرسه: بنت النبی سیار کلا


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

طراح : آقای نیک پی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

طراح : مدرسه  حجاب اهلم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

طراح : آقای نیک پی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

طراح سوال: - خانم علی پور مدرسه بنت النبی سیارکلا


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

اصلاحات تایپی عربی هشتم

1-صفحه (الف) آخر الحکم ضمه دارد

2-صفحه 18 سطر سوم بعد از البسیطة نقطه گذاشته شود .

3-صفحه 23 شماره 4گزینه اول فتحه ت کسره شود .

4-صفحه 32 سطر اول سکون لام در الشرطی حذف شود .

5- صفحه ی 50 تمرین 5 علامت سوال حذف شود .

6-صفحه ی 55 از پایین به بالا سطر پنجم حرکت ب در بمعنی مکسور است .

7-صفحه ی58 شماره یک اداریّة مجرور است .

8- صفحه ی61 در بخش ساختار درس مانند صفحه ی52 عمل شود .

9- صفحه ی 64 در معجم " خاتم " وأمَرَ –یأمُرُ " به عنوان کلمه ی جدید اضافه شود .

10- صفحه ی 82 تمرین اول شماره ی 4 کلمه ی سألت بعد از کلمه ی غزالة است اما بعد از کلمه ی الهدهد قرار گرفته است .

11- در صفحه ی 73 در جدول شماره ی 10 پاسخ خاتم است لذا خانه ی اول حذف شود .

12 –در واژه نامه صفحه ی 18 فتحه میم مُهندس ضمه شود .

اصلاحات تایپی عربی هفتم

1-صفحه ی 14 التمرین الاول شماره ی 4 ویرگول بعد از هذه بر داشته شود .

2-صفحه ی 19 سطر دوم کلمه صورة حذف و کلمه اولئک جایگزین شود .

3- صفحه ی48 در واژه نامه ستون دوم کلمه پنجم علامت حرف ت در سآلته ساکن است .

4- صفحه ی 64 علامت فتحه در حرف ف در وقفنا بر داشته شود .

5- صفحه 70 پایین صفحه سطر دوم از پایین به بالا ( سمعنا شنیدیم ) و ( وصلتم رسیدید .

6- صفحه ی78 در واژه نامه فتحه شین در کشراء بر داشته شود .

نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

ه نام خدا                      

پاسخ سؤالات و پرسش های پیام های آسمان هشتم                                 

درس نهم :   تدبیر زندگانی

پرسش های متن درس

1ـ کمال و ارزش انسان در بی توجهی به دنیا و استفاده نکردن از امکانات است .   

ادامه ی مطلب کلیک کنید .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |