پیام های آسمانی هفتم چهارشنبه 1393/09/05 22:10
پیام  هفتم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

پیام آسمانی هفتم چهارشنبه 1393/09/05 22:5
پیام ها ی هفتم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

عربی هفتم چهارشنبه 1393/09/05 21:58
عربی هفتم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

نمونه سوال عربی هفتم چهارشنبه 1393/09/05 21:55

 عربی هفتم

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

پارسا 18     سید حسین    11      سینا  12     عارف 11       حسن زاده 10       حسین شفاهی 18  

سجاد 16       امیر سالار   11 روزبه    8      تایا   15     ایزدنیان  17     مجید  15   سپهر رضایی 12

اسماعیلی    13     علی خسروی   11       محمد حسین 13        عرفان  15     ابوالفضل   19   درزی  13

 امیر محمد رضایی 18       عبدی 17      نعمتی  18     علی پور  16      نیما رضایی  20     شاهرخ  13

علی اصغر حسین زاده 20  معین 8  حسن شفاهی 7  

نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

ارشیا 16     بهراد 12       پارسا 18       بنیامین  17     امین   9     مسعود   18     روح الامین 12

رضوی 10        تقی پور  17         محمد صالحی   18        محمد عرفان 12       نریمان     10

عدنان   16     گرشاسبی  12        خسروی 9     سجاد 8       مهرشاد 16     آیدین 15 

علی پاشا 12       امید رضا 5        سیفی  13        جهانیان 14         امیر محمد خاکپور 20   

سپنتام 16          زارع مقدم 19  شهیدی فرد  18      محمد رضا صالحی  20   فکور 20  

آرمین 17    

 

نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

در زمان حمله مغول به ایران ، بی رحم ترین سردار آنها بیلاخو خان نام داشت . بطوری که مخالفان خود را بس از دستگیری به سادگی نمی کشت و یکی یکی انگشتان آنها را قطع میکرد. 

در این بین یکی از سرداران ایرانی دلیر بنام بامشاد ، که از نوادگان سردار بزرگ ایرانی پومپه دیوس بود ، بر علیه او قیام کرد ود طی نبردهای بسیار بلاخره دستگیر شد. 4 روز از دستگیری او میگذشت در حالیکه 4 انگشت دست راست او قطع شده بود و تنها انگشت شصتش باقی مانده بود . 

او به کمک یاران خود از زندان فرار کرد و پس از تجهیز قوا مجدد به جنگ بیلاخو خان رفت ،  او را از پا در آورد ، سپس  ناحیه بزرگی از ایران را آزاد و بر تخت فرماندهی آن منطقه نشست.

 

مردم که سر از پا نمی شناختند به خیابانهای شهر آمده و به احترام او هر 4 انگشت خود را جمع کرده و انگشت شصت خود را به یکدیگر نشان میدادند. از آن پس این رسم بیلاخ نام گرفت و اگر کسی از کار کسی خوش می آمد به او بیلاخ میداد.

کم کم این رسم به بلاد کفر منتقل شد و بیلاخ به بیلاک و سپس به لایک تبدیل شد.

حال این سوال پیش می آید که چرا این حرکت در نزد ایرانیان به معنای بدی جا افتاده است؟ خب بسیار ساده است. مغولان تا سالها بر این مملکت حکومت کردند . آنها که تاب این حرکت را در ایرانیان نداشتند ، هر کسی را که بیلاخ میداد به زندان می انداختند . از این رو ایرانیان به مغولان بیلاخ میدادند و فرار میکردند . ااین چنین شد که این رسم کم کم شکل بدی بخود گرفت

منبع

 

نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

پیام هشتم درس هفتم سه شنبه 1393/09/04 11:11
نمونه سوال پیام هشتم درس هفتم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

نمونه سوال پیام هشتم درس ششم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

 

عربی هفتم  

مفرد کدام کلمه درست است ؟

الف) أصدِقاء  : صِا د ق                                        ب ) سماوات : أسماء 

   ج ) ضُیوف : ضُوف                                         د ) أحجار : حَجَر

 

کدام پرسش و پاسخ از نظر معنا و نگارش درست است ؟

الف ) مَن  هذا الرجل ؟ هی زینب  .                    ب ) مَن أنت ِ ؟  أنت َ معلم ٌ .

 ج) هل  هاتان ِ وردتان ِ ؟  لا هاتان ِ وردتان ِ.     د ) هل هولاء طلّا ب ٌ؟ نعم هولاء طلّاب ٌ . 

 

کدام دوکلمه با هم ارتباط ندارند ؟ 

الف ) سائق : سیّارة        ب ) کاتب : کتاب        ج ) معلّم : طلّاب      د) مدرّس : حُسام

 

کدام کلمات پرسشی به ترتیب مناسب جای خالی در عبارات زیر است ؟

           ((  ............ هنا مدینة  اصفهان ِ؟ ............ هذاالضیفُ؟

الف ) مَن ـ أ               ب ) هَل ـ مَن                 ج) هَل ـ ما            د ) هَل ـ لا

 

کدام پاسخ برای سوال (( مَن أنتَ ؟ و مَن هی َ ؟ ))به ترتیب نامناسب است؟

الف ) أنا طالبٌ. هو أخو علی ٍّ .               ب ) أنا علی ٌ .  هی مدرّسة علی ٍ.

ج )أنا عالم ٌ . هی طالبة ٌ.                       د) أنا سائق ٌ. هی عالمةٌ.

 

با  توجه به متن زیر کدام سوال و جواب با متن تناسب ندارد ؟

 ((  مریم کاتبة . سیـّارة ٌجمیلة ٌ لــِمریمَ . اسم ُ صدیقتها ، زینب ُ . ))

الف) مَن کاتبة ٌ؟ مریم ُ .                        ب ) لِمَن سیـّارة ٌجمیلة ٌ ؟ لِمریمَ.

ج ) هل سیـّارة ٌجمیلة ٌ لِزیینب َ ؟ لا            د ) مَن هی زینبُ ؟ هی صدیق مریم َ.

 

کدام گزینه مناسب جای خالی است؟    ((حُب ّ الوطن ِ ، مِن .............  . ))

الف ) الأرض          ب) الضّیف                   ج) السّوء             د ) الایمان ِ

 

ترجمه ِ لغات مشخص شده  در عبارت زیر  به ترتیب درکدام گزینه آمده است ؟                                               ((الوحدة ، خیر ٌ مِن جلیس السّوء . ))

الف) همراه ـ بد      ب) همراهی ـ بدی       ج) تنهایی ـ بد       د) تنهایی  ـساده

 کدام گزینه پاسخ سوال (( مَن هو الجندی ؟ ))

الف) السید اکبریّ  .           ب) هو جندی ٌّ .     ج ) السیدة رجبی .   د ) هی ایرانیة .

 

کدام  گزینه با بقیه ناهماهنگ است ؟

الف) مَن                ب) نعم                      ج) أ                    د) لِمَن

عربی هفتم  

مفرد کدام کلمه درست است ؟

الف) أصدِقاء  : صِا د ق                                        ب ) سماوات : أسماء 

   ج ) ضُیوف : ضُوف                                         د ) أحجار : حَجَر

 

کدام پرسش و پاسخ از نظر معنا و نگارش درست است ؟

الف ) مَن  هذا الرجل ؟ هی زینب  .                    ب ) مَن أنت ِ ؟  أنت َ معلم ٌ .

 ج) هل  هاتان ِ وردتان ِ ؟  لا هاتان ِ وردتان ِ.     د ) هل هولاء طلّا ب ٌ؟ نعم هولاء طلّاب ٌ . 

 

کدام دوکلمه با هم ارتباط ندارند ؟ 

الف ) سائق : سیّارة        ب ) کاتب : کتاب        ج ) معلّم : طلّاب      د) مدرّس : حُسام

 

کدام کلمات پرسشی به ترتیب مناسب جای خالی در عبارات زیر است ؟

           ((  ............ هنا مدینة  اصفهان ِ؟ ............ هذاالضیفُ؟

الف ) مَن ـ أ               ب ) هَل ـ مَن                 ج) هَل ـ ما            د ) هَل ـ لا

 

کدام پاسخ برای سوال (( مَن أنتَ ؟ و مَن هی َ ؟ ))به ترتیب نامناسب است؟

الف ) أنا طالبٌ. هو أخو علی ٍّ .               ب ) أنا علی ٌ .  هی مدرّسة علی ٍ.

ج )أنا عالم ٌ . هی طالبة ٌ.                       د) أنا سائق ٌ. هی عالمةٌ.

 

با  توجه به متن زیر کدام سوال و جواب با متن تناسب ندارد ؟

 ((  مریم کاتبة . سیـّارة ٌجمیلة ٌ لــِمریمَ . اسم ُ صدیقتها ، زینب ُ . ))

الف) مَن کاتبة ٌ؟ مریم ُ .                        ب ) لِمَن سیـّارة ٌجمیلة ٌ ؟ لِمریمَ.

ج ) هل سیـّارة ٌجمیلة ٌ لِزیینب َ ؟ لا            د ) مَن هی زینبُ ؟ هی صدیق مریم َ.

 

کدام گزینه مناسب جای خالی است؟    ((حُب ّ الوطن ِ ، مِن .............  . ))

الف ) الأرض          ب) الضّیف                   ج) السّوء             د ) الایمان ِ

 

ترجمه ِ لغات مشخص شده  در عبارت زیر  به ترتیب درکدام گزینه آمده است ؟                                               ((الوحدة ، خیر ٌ مِن جلیس السّوء . ))

الف) همراه ـ بد      ب) همراهی ـ بدی       ج) تنهایی ـ بد       د) تنهایی  ـساده

 کدام گزینه پاسخ سوال (( مَن هو الجندی ؟ ))

الف) السید اکبریّ  .           ب) هو جندی ٌّ .     ج ) السیدة رجبی .   د ) هی ایرانیة .

 

کدام  گزینه با بقیه ناهماهنگ است ؟

الف) مَن                ب) نعم                      ج) أ                    د) لِمَن

 

نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

عربی هشتم آبان 93

ترجمه ی درست را انتخاب کنید .           هَدَفـُکم مِن إنتِخاب ِ المِهنَة ، خِدمَـة ُ النّاس ِ .

الف) هدف از انتخاب شغل ،خدمت مردم کردن است .   

 ب) هدف ما از انتخاب، منّت ِخدمت ِ به مردم است .

ج )هدف شما از انتخا ب شغل، خدمت کردن  مردم است .

د) هدف شما  ازخدمت کردن به مردم ، انتخاب شغل است .

 

کدام کلمه با بقیه متفاوت است .

الف) المُمَرِّض           ب) المرضَی              ج) الحَـلوانی ّ                    د) البائع

 

کدام یک از واژه ها شغل نمی باشد .

الف ) کاتبة ٌ              ب) فلـّاحٌ                 ج ) کُرَة ُالقَدَم                      د ) مُــوَظــَّفة

        

کدام کلمه جای خالی را کامل می کند ؟  أ أنت ِ ...............بِجــَمعِ ِالفـَواکِهِ بَعد َ یـَومین ِ ؟

الف )بدأ ت ِ                 ب ) تبدَ أُ                 ج ) سوف تبدأُ              د ) تبدئین َ

 

کدام سوال و جواب اشتبا ه است ؟

الف ) ماذا تفعل ُ یا ولدُ ؟ أنظر ُ إلی صورة .

ب ) هل تصنع ُ کرسیــّاً خشبّیاً ً؟ نعم تصنع کرسیـّاً خشبّیا ً.

ج) أ تذهبین َ مَع َ اُختِکِ ؟ لا ، أذهب ُ مع َ صدیقتی .

 د ) ماذا کتبتما ایها الصدیقان ؟ کتبنا دروسنا .

 

مضارع کدام فعل  نادرست نوشته شده است ؟ 

الف ) زرعت َ = تزرع ُ      ب ) عرفتِ = تـَعرِف ُ        ج ) کتبت ُ = أکتُبُ      د) سَمِعت َ= تـَسمَع ُ

 

گزینه ی مناسب را انتخاب کنید . یا سعیدة ، هل .......... القرآن َ بَعد َ السنة ؟

الف ) حفظت ِ            ب ) تحفظ ُ               ج ) ستحفظ ُ           د ) تحفظین َ

 

گزینه ی صحیح درباره ی کلمات زیر خط دار به ترتیب کدام است ؟

     نـَحنُ قادرونَ علی قراءة العبارات و النـُّصوص   البسیطة.

الف ) جمع مذکر سالم ـ جمع مونث سالم ـ جمع مکسّر ـ مفرد مونث

ب ) جمع مذکر سالم ـ جمع مونث سالم ـ مفرد مذ ّکر  ـ مفرد مونث

ج ) مثنی مذکر ـ جمع مونث سالم ـ جمع مکسّر ـ مفرد مذکر

د ) مثنی مذکر ـ جمع مونث سالم ـ مفرد مذ ّکر  ـ مفرد مونث

 

معنای کدام کلمه و یا عبارت ، نادرست نوشته شده است ؟

الف ) عَـین: چشمه                ب ) سوف َأصیر ُ : خواهم شد

 ج ) مراجَعَة : دوره                د ) اهلاً و سهلاً : به امید دیدار

 

کدام کلمه جای خالی سخن حضرت علی (ع) راکامل می کند .   ............ العقل ِ ، الإعتراف ُ بِالجَهلِ.

الف ) حُسام                  ب) مُداراة                  ج)غایة ُ                د) قاطِعُ

 

نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

سوالات پیام های آسمانی هشتم درس5


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |